Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

Praca i dochody w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych w latach 1999-2010

31,50 zł
Brutto
Ilość

Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. Rozdział pierwszy jest merytorycznym i metodycznym wprowadzeniem do problematyki związanej z agroturystyką. Określono tu miejsce i rolę agroturystyki w gospodarce narodowej. Zdefiniowano m.in. samo pojęcie agroturystyki oraz scharakteryzowano genezę i rozwój tej formy turystyki w Polsce. Ponadto wskazano na jej społeczno-ekonomiczne znaczenie dla terenów wiejskich.
W rozdziale tym ukazano również uwarunkowania rozwoju tej formy turystyki z uwzględnieniem różnych determinant społeczno-ekonomicznych, instytucjonalnych oraz przyrodniczo-kulturowych.
Przedmiotem drugiego rozdziału jest z kolei rozwój agroturystyki w województwie pomorskim. Szczególną uwagę zwrócono tu na uwarunkowania rozwoju tej formy turystyki w poszczególnych rejonach badawczych. Bliższej
ocenie poddano działania samorządów oraz organizacji regionalnych i lokalnych działających na rzecz rozwijania funkcji agroturystycznej w regionie.
W kolejnych rozdziałach przedstawiono i omówiono wyniki badań terenowych. W rozdziale trzecim scharakteryzowano świadczeniodawców usług agroturystycznych. Przybliżono tu również strukturę badanych gospodarstw. Rozdział czwarty poświęcony został problemowi pracy w gospodarstwie agroturystycznym. Przedstawiono w nim problemy pomorskiego rynku pracy na wsi oraz specyfikę pracy w gospodarstwie agroturystycznym. Ponadto szerzej
przeanalizowano poziom i strukturę pracujących w pomorskich gospodarstwach agroturystycznych w sezonie i poza nim.
W rozdziale piątym analizie i ocenie poddane zostały dochody badanych gospodarstw agroturystycznych. Przedstawione zostały tu zarówno czynniki podażowe, jak i popytowe mogące oddziaływać na dochody takich gospodarstw.
Wskazano w nim również na koszty świadczenia usług agroturystycznych w podziale na obciążenia podatkowe i nakłady własne świadczeniodawców.
Istotną częścią treści tego rozdziału było określenie poziomu dochodów z agroturystyki. Uwzględniając niechęć ankietowanych do ujawniania dochodów, skonfrontowano wielkość dochodów z agroturystyki deklarowaną
przez respondentów z ustaleniami własnymi opartymi na wynikach prowadzonych badań terenowych. W rozdziale tym akcent położono też na określenie miejsca dochodów z agroturystyki w budżecie badanych gospodarstw oraz na strukturę tych dochodów. W zakończeniu pracy dokonano syntetycznego podsumowania wyników badań. Przedstawiono też zalecenia mogące przyczynić się dalszego rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim.

(Ze wstępu)