Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z astmą w średnim wieku szkolnym
search
  • Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z astmą w średnim wieku szkolnym

Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z astmą w średnim wieku szkolnym

zł0.00
VAT included
Quantity

W pracy podjęto próbę ustalenia niektórych cech psychicznego i społecznego funkcjonowania dzieci z astmą oskrzelową oraz określenia wpływu choroby i sanatoryjnej rehabilitacji na swoistość odgrywania ról rodzinnych i szkolnych.
Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym dokonano charakterystyki astmy w aspekcie medycznym na podstawie analizy literatury przedmiotu. Ponadto zaprezentowano koncepcje teoretyczne, w świetle których próbowano połączyć aspekty medyczne i psychologiczne w celu zrozumienia i wyjaśnienia genezy oraz patomechanizmu astmy u dzieci.
W drugim rozdziale zaprezentowano właściwości psychiczne i ich rolę w etiopatogenezie, akcentując wzajemne zależności między nimi a zaburzeniami chorobowymi.
Analiza teoretyczna oraz wyniki badań przekonują o negatywnym wpływie astmy, jako choroby przewlekłej, i związanych z nią okoliczności na właściwości psychiczne jednostki. W pracy przyjęto, jako istotne z punktu widzenia funkcjonowania dzieci, takie właściwości, jak: wydolność psychiczna, skłonności neurotyczne, poziom samoakceptacji i akceptacji innych, właściwości kierunkowe oraz samopoczucie.
W trzecim rozdziale przedstawiono analizę funkcjonowania społecznego dzieci przewlekle chorych, w tym z astmą, ustalając przyczynę zakłóconego funkcjonowania w sytuacji choroby. W literaturze przedmiotu podkreśla się zależność o charakterze sprzężenia zwrotnego pomiędzy funkcjonowaniem a treścią poznawczej reprezentacji choroby. Przewlekła choroba somatyczna często prowadzi do zakłócenia harmonijnego rozwoju społecznego.
W pracy dokonano, jako istotnej dla dzieci w wieku 12-15 lat, analizy funkcjonowania społecznego w rolach, tj. w roli członka rodziny, w roli ucznia w klasie i w roli w grupie rówieśniczej.
W czwartym rozdziale przedstawiono program badań własnych, sformułowano ich cel i teoretyczno-metodologiczne założenia. W kolejnych siedmiu podrozdziałach prezentowane są przyjęte w pracy: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy, zmienne oraz wskaźniki pomiaru, procedura badawcza, przebieg i organizacja badań, charakterystyka grupy badanej i kontrolnej oraz metody analizy statystycznej.
Przedmiotem niniejszej dysertacji jest teoretyczno-empiryczna analiza funkcjonowania dziecka z astmą w średnim wieku szkolnym. Celem badań jest zebranie opinii i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania psychospołecznego takiego dziecka (Fragment Wstępu).

468

Data sheet

Tytuł
Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z astmą w średnim wieku szkolnym
Autor
Lucja Lassota
Rok wydania
2010
Liczba stron
216
Format
A5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-139-2