Ochrona przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów
search
  • Ochrona przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów
  • Ochrona przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów

Ochrona przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów

zł52.50
VAT included
Quantity

Ochrona przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów, którego przedmiot stanowią dwa aspekty – biologiczny i prawny – procesu zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy oraz ochrony komponentów środowiska, jakimi są powierzchnia ziemi, wód i chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunki chronione. Cel monografii to uporządkowanie i podniesienie poziomu wiedzy, a także ujednolicenie postaw merytorycznych dotyczących ochrony przyrody, powierzchni ziemi oraz krajobrazu jako elementów spójnych i nierozerwalnie związanych z ochroną i zachowaniem dziedzictwa narodowego, a także promowanie działań proekologicznych.
Monografia stanowi podsumowanie dwóch konferencji naukowo-warsztatowych zorganizowanych przez Akademię Pomorską w Słupsku we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie. Oprócz referatów wygłoszonych w trakcie konferencji w publikacji znalazły się także artykuły przesłane przez zainteresowanych tematyką autorów. (Fragment Wstępu)

Spis treści    5

Wstęp     9

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA

Anna Jarosiewicz
OPAD ATMOSFERYCZNY JAKO ŹRÓDŁO SUBSTANCJI BIOGENICZNYCH; ZNACZENIE DOSTAWY ATMOSFERYCZNEJ W PROCESIE EUTROFIZACJI 13
PRECIPITATION AS A NUTRIENTS SOURCE; THE IMPORTANCE OF ATMOSPHERIC DEPOSITION IN EUTROPHICATION PROCESS

Anna Jarosiewicz, Zbigniew Witek
WPŁYW ZLEWNI NA FUNKCJONOWANIE EKOSYSTEMÓW JEZIORNYCH 25
CATCHMENT AREA AS AN ELEMENT AFFECTING CONDITION OF A LAKE ECOSYSTEMS

Adam Łajczak
RETENCJA WODNA TORFOWISK WYSOKICH W KARPATACH POLSKICH – OCENA AKTUALNEGO STANU ORAZ ZMIAN ANTROPOGENICZNYCH  . 35
WATER RETENTION OF RAISED BOGS IN THE POLISH CARPATHIANS – ASSESSMENT OF THE PRESENT-DAY STATE AND ANTHROPOGENIC CHANGES

Roksana Zarychta
WALORY TURYSTYCZNE KAMIENIOŁOMU „LIBAN” W KRAKOWIE 49
TOURIST VALUES OF THE “LIBAN” QUARRY IN KRAKÓW

Katarzyna Bigus, Marcin Stec
OCENA EKOTOKSYCZNOŚCI WYBRANYCH FILTRÓW PRZECIWSŁONECZNYCH 59
EVALUATION OF ECOTOXICITY OF SELECTED SUNSCREENS

Tomasz Hetmański
JAK CHRONIĆ BUDYNKI PRZED GOŁĘBIAMI MIEJSKIMI I SAME GOŁĘBIE: PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW MIAST, FIRM BUDOWLANYCH I ORNITOLOGÓW 71
HOW TO PROTECT BUILDINGS AGAINST FERAL PIGEONS AND PIGEONS THEMSELVES: PRACTICAL TIPS FOR CITY RESIDENTS, BUILDERS AND ORNITHOLOGISTS

Krystian Obolewski
HYDROEKOLOGICZNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA I OCHRONY POLSKICH JEZIOR PRZYBRZEŻNYCH   83
HYDROECOLOGICAL CONDITIONS FOR THE FUNCTIONING AND PROTECTION OF THE POLISH COASTAL LAKES

Dariusz Baranowski
CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW TERMICZNYCH I OPADOWYCH NA WYBRZEŻU SŁOWIŃSKIM    103
CHARACTERISTICS OF THERMAL AND PRECIPITATION CONDITIONSON THE SLOVINCIAN COAST

Halina Tkachenko, Natalia Kurhaluk, Lyudmyla Buyun, Zbigniew Osadowski
PHYTOREMEDIATION – A GREEN TECHNOLOGY FOR THE REMEDIATION OF POLLUTED ENVIRONMENTS   117

Natalia Kurhaluk, Halina Tkachenko
THE DETRIMENTAL EFFECTS OF OXIDATIVE STRESS IN FREE-LIVING BIRDS 153

Halina Tkachenko, Natalia Kurhaluk, Lyudmyla Buyun, Zbigniew Osadowski
PHYTOTHERAPY IN FISH AQUACULTURE AS AN ALTERNATIVE TO CHEMOTHERAPY 193

Alek Manenko, Halina Tkachenko, Natalia Kurhaluk, Olha Kasiyan, Svitlana Yurchenko
NATURAL AND MODIFIED GLAUCONITE AS SORBENT OF ENVIRONMENTAL CONTAMINANTS 251

Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan, Zbigniew Osadowski
UDZIAŁ ECHINOPS SPHAEROCEPHALUS L. W ZBIOROWISKACH ROŚLINNYCH WYBRANYCH BIOTOPÓW ŚRÓDPOLNYCH POMORZA ŚRODKOWEGO 269
PARTICIPATION OF ECHINOPS SPHAEROCEPHALUS L. IN PLANT COMMUNITIES OF CHOSEN MIDFIELD BIOTOPES OF CENTRAL POMERANIA

Zbigniew Sobisz, Zbigniew Osadowski, Mariola Truchan
FLORA NACZYNIOWA PARKÓW PODWORSKICH GMINY KĘPICE (POMORZE ŚRODKOWE)  277
VASCULAR FLORA OF FORMER MANOR PARKS IN KĘPICE COMMUNE (CENTRAL POMERANIA)

Piotr Perliński, Zbigniew Jan Mudryk
SKAŻENIE SANITARNE PIASKU PLAŻY MORSKIEJ W USTCE  333
SANITARY CONTAMINATION OF MARINE SANDY BEACH IN USTKA

Józef Antonowicz, Bartłomiej Arciszewski
SUBSTANCJE JONOWE W WODZIE MORSKIEJ W WYBRANYCH LOKALIZACJACH POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU W 2014 ROKU  351
ION SUBSTANCES IN SEA WATER IN SELECTED LOCATIONS OF THE SOUTH BALTIC SEA IN 2014

Urszula Forczek-Brataniec
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA KRAJOBRAZ. STAN, METODY, PERSPEKTYWY 361
LANDSCAPE IMPACT ASSESSMENT. STATE, METHODS, PERSPECTIVES


CZĘŚĆ PRAWNICZA

Rajmund Michalski
ASPEKTY PRAWNE ORAZ PROBLEMY I WYZWANIA ANALITYCZNE ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM I OZNACZANIEM NOWYCH SUBSTANCJI W WODACH 381
LEGAL ASPECTS AND ANALYTICAL PROBLEMS AND CHALLENGES RELATED TO THE PRESENCE AND DETERMINATION OF NEW SUBSTANCES IN WATERS

Krzysztof Mucha
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH W ODNIESIENIU DO PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZYSZŁYCH, REALIZOWANYCH ORAZ ZREALIZOWANYCH 393
DECISION ON ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN RELATION TO COMMERCIAL PROJECTS, IMPLEMENTED AND COMPLETED

Anna Bieroza-Ćwierzyńska
UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA ORAZ PODMIOTÓW NA PRAWACH STRONY W OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO   407
PUBLIC PARTICIPATION IN ENVIROMENTAL IMPACT ASSESMENTS

Anna Jasińska
ODMOWA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA  421
REFUSAL OF CONSENT FOR INVESTMENT IMPLEMENTATION

Katarzyna Walczak-Mrówczyńska
PROBLEMATYKA JAKOŚCI WYKONANIA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ W PROCEDURZE OOŚ – CASE STUDY   437
THE MOST PROBLEMATIC ISSUES RELATED TO THE QUALITY OF ENVIRONMENTAL DOCUMENTATION IN THE EIA PROCEDURE – CASE STUDY

Łukasz Rejt
REZERWATY PRZYRODY I OBSZARY NATURA 2000 – WYBRANE ZAGADNIENIA  449
NATURE RESERVES AND NATURA 2000 SITES − CHOSEN ISSUES

Anna Dąbrowska-Niepytalska, Paweł Dębowski
PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ
O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  461
DRAFT AMENDMENT TO ACT ON THE PROVISION OF INFORMATION ON THE ENVIRONMENT AND ITS PROTECTION, PUBLIC PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENTS

L I T E R A T U R A   483
REFERENCES

936

Data sheet

Tytuł
Ochrona przyrody, powierzchni ziemi i krajobrazu w kontekście obowiązujących przepisów
Autor
red. Zbigniew Osadowski, Aleksander Astel, Halina Tkachenko, Łukasz Młynarkiewicz
Rok wydania
2020
Liczba stron
568
Format
B5
Okładka
twarda
ISBN
978-83-7467-336-5

You might also like