Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty instytucjonalne i organizacyjne
search
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty instytucjonalne i organizacyjne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty instytucjonalne i organizacyjne

Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty instytucjonalne i organizacyjne

zł31.50
VAT included
Quantity

Treści książki podzielono na siedem rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera wiedzę wprowadzającą w tematykę monografii. Przybliżono w nim współczesne pojmowanie bezpieczeństwa oraz podstawowe definicje i terminy z niego wynikające. W drugim podrozdziale skupiono się na scharakteryzowaniu istoty głównych podmiotów bezpieczeństwa – państwa i narodu – odzwierciedlonej w terminie „bezpieczeństwo narodowe”. W części końcowej rozdziału wyjaśniono pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego i jego związek z bezpieczeństwem narodowym.
Rozdział drugi poświęcony jest wyjaśnieniu istoty systemu międzynarodowego, stanowiącego zewnętrzne otoczenie państw, kształtujące uwarunkowania ich bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. Z systemem międzynarodowym ściśle związane jest pojęcie ładu czy porządku międzynarodowego, którego utrzymaniu służą m.in. instytucje międzynarodowe i ich organizacyjne formy – organizacje międzynarodowe. W rozdziale scharakteryzowano ich funkcje i rolę, jaką odgrywają w utrzymaniu bezpieczeństwa międzynarodowego.
W trzecim rozdziale przedstawiono instytucje międzynarodowe dotyczące zapobiegania międzynarodowym konfliktom zbrojnym. Są one odzwierciedlone w międzynarodowym prawie przeciwwojennym, ukierunkowanym na pokojowe rozwiązywanie sporów międzynarodowych, a tym samym zapobieganie konfliktom zbrojnym. Celowi temu służą także porozumienia międzynarodowe dotyczące przestrzennego ograniczania środków walki zbrojnej, a także przyczyniające się do budowy zaufania w stosunkach pomiędzy krajami, niezbędnego do skutecznego rozwiązywania problemów międzynarodowych.
Rozdział czwarty dotyczy porozumień pomiędzy państwami odnoszących się do kontroli i redukcji zbrojeń konwencjonalnych i broni jądrowej oraz środków jej przenoszenia. Scharakteryzowano w nim także problematykę kontroli handlu bronią oraz technologiami i materiałami podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystane także w sferze zbrojeń.
Zakazane metody i środki walki zbrojnej są treścią rozdziału piątego. W pierwszej jego części wyjaśniono definicję oraz zakres i źródła międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. W dalszej kolejności scharakteryzowano zakazane metody walki zbrojnej z niego wynikające, a następnie przedstawiono zakazane środki walki zbrojnej, z podziałem na środki konwencjonalne i broń masowego rażenia. W części końcowej rozdziału ukazano zakazane techniki modyfikacji środowiska stosowane do osiągania celów wojny.
Rozdział szósty jest poświęcony ochronie ludności i dóbr kultury podczas międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Jego poszczególne podrozdziały dotyczą ochrony ludności cywilnej i osób wyłączonych z walki, ochrony dóbr kultury oraz penalizacji naruszeń międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.
Rozdział siódmy został ukierunkowany na przedstawienie głównych organizacji międzynarodowych funkcjonujących w dziedzinie bezpieczeństwa na poziomie globalnym i w regionie euroatlantyckim. W pierwszej kolejności scharakteryzowano organizacje kształtujące uniwersalny system bezpieczeństwa zbiorowego. W okresie międzywojennym tworzyła go Liga Narodów, a następnie rolę tę przejęła Organizacja Narodów Zjednoczonych. W kolejnym podrozdziale wyjaśniono istotę koncepcji wspólnej obrony państw regionu euroatlantyckiego, odzwierciedlonej w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, paneuropejskim mechanizmie bezpieczeństwa kooperatywnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zachodnioeuropejskim systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz systemie bezpieczeństwa zbiorowego działającym w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw. W części końcowej rozdziału przedstawiono mechanizm bezpieczeństwa międzynarodowego funkcjonujący w oparciu o Radę Europy.
Syntetyczne ujęcie problematyki instytucjonalnych i organizacyjnych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego sprawia, że książka może być dogodnym źródłem wiedzy dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym, a także osób zajmujących się tą problematyką zawodowo. Jednocześnie, w zależności od potrzeb, książka może także stanowić zachętę do dalszych, bardziej szczegółowych studiów, odnoszących się do poszczególnych zagadnień związanych z instytucjonalizacją bezpieczeństwa międzynarodowego. (Fragment Wstępu)

803

Data sheet

Tytuł
Bezpieczeństwo międzynarodowe. Aspekty instytucjonalne i organizacyjne
Autor
Lech Chojnowski
Rok wydania
2009
Liczba stron
193
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-287-0

You might also like